Podle čínského lékařství je lidské tělo částí vesmíru a tudíž je i částí přírody a sdílí její vlastnosti. (panna.cz/ind)Podle čínského lékařství je lidské tělo částí vesmíru a tudíž je i částí přírody a sdílí její vlastnosti. (panna.cz/ind)

 

Pět hlavních párů meridiánů sdílí povahu a energii pěti elementů. Meridián jater sdílí povahu dřeva a větru; meridián srdce sdílí povahu ohně a tepla; meridián sleziny sdílí povahu země a vlhka; meridián plic sdílí povahu kovu a sucha a meridián ledvin sdílí povahu vody a chladu. [Poznámka: podle tradiční čínské filozofie a fyziky je vše ve vesmíru vytvořeno z pěti prvků – ohně, kovu, dřeva, vody a země]

Vzájemné vztahy jednotlivých elementů vysvětlují cykly „shen“ a „ko“. Cyklus shen popisuje vztah vzájemného vytváření pěti elementů: dřevo může vyvolat oheň; oheň může vytvořit zemi; země může tlakem vytvořit kov; kov se může roztavit a voda pomáhá růst dřevu.

Emoce těchto pěti prvků mají stejný vzájemně-vytvářející (shen) vztah: Spokojenost (játra, dřevo) vytváří radost (oheň); radost (srdce) vede v sebedůvěru (země); sebedůvěra (slezina) vede k důvěře ve vlastní schopnosti (kov, plíce), která vede k motivaci (voda)
a motivace (ledviny) dává podnět ke spokojenosti.

Cyklus ko popisuje vtah vzájemného potlačování pěti prvků: voda hasí oheň; oheň taví kov; kov rozrušuje dřevo; dřevo rozrušuje zemi; a země blokuje vodu.

Obdobné je i vzájemné potlačování emocionálních aspektů těchto meridiánů: strach (ledviny, voda) potlačuje vzrušení (srdce, oheň); vzrušení může zdolat smutek (plíce, kov); smutek může potlačit hněv (játra, dřevo); hněv může potlačit úzkost (slezina, země)
a úzkost může zakrýt strach.

Například, když pacient pláče, může se pod tímto stavem skrývat hněv; tento hněv může být projevem úzkosti. Strach může být použit k řízení vzrušení a vzrušivé chování může předcházet zármutku.

Vztahy vzájemného vytváření a potlačování elementů a meridiánů v čínském lékařství. (Kamil Rakyta/ Velká Epocha)
Vztahy vzájemného vytváření a potlačování elementů a meridiánů v čínském lékařství. (Kamil Rakyta/ Velká Epocha)

Homeostatickým cílem živoucího systému pěti elementů je být v rovnováze. Když je jeden element v přebytku nebo nedostatku, ovlivní to vztahy tohoto elementu se všemi ostatními.

V případě nadměrného množství energie dřeva se tato energie může vymanit z pod kontroly energie kovu, a tím pádem překonat energii země. Když energie jater stagnuje s přebytkem hněvu a rozmrzelosti, může to vyvolat symptomy v plicním meridiánu, jako je kašel, dušnost a smutek. To zároveň ovlivní meridián sleziny a vyvolá symptomy, jako poruchy trávení, únavu a ustaranost.

Když je jeden element v úpadku, může selhávat proces vytváření a kontroly. Například, když qi ledvin je nedostačující – kvůli vztahům v cyklech shen a ko – způsobí se deficit v meridiánu jater, a to vede k špatnému spaní, závratím a depresi. Na druhou stranu pak přebytek v meridiánu srdce zvyšuje tep, navozuje stres a nespavost.

Proto klinické symptomy určitého meridiánu nebo nerovnováha elementu může být primárním problémem samotného meridiánu nebo elementu. Anebo může být sekundárním projevem jiného meridiánu nebo elementu, který má takovýto následný efekt. Zkušení lékaři čínské medicíny mají metody k posuzování těchto problémů a dokáží určit primární a sekundární poruchy činností.

Meridiány mají podle teorie čínského lékařství na povrchu těla body, které jsou permanentně spojeny s vnějším prostředím. Tyto body se nazývají akupunkturní body a s jejich pomocí může lékař ovlivňovat status qi, proudící meridiány, které obíhají vnitřkem těla.

V klasickém čínském lékařství musí lékař vyhodnotit status qi v konkrétních meridiánech a na tomto základě následně zvolit strategii léčení. Musí vybrat akupunkturní body a použít manipulační techniky pro ovlivnění toku qi k obnovení rovnováhy. Zkušený lékař bude k provedení vyhodnocení systematicky vyšetřovat symptomy a posuzovat příznaky, včetně diagnostiky jazyka a pulsu.

V dnešní době se ale akupunktura ne vždy praktikuje v teoretickém rámci klasické čínské medicíny. Někteří používají ke zvyšování účinnosti elektrickou stimulaci pomocí jehel. Jiní zase vyvinuli pevné léčebné protokoly pro každého pacienta s daným stavem bez toho, aby diagnostikovali stav qi a zúčastněné meridiány.

Nejednotnost přístupů a použití akupunktury má vliv na rozdíly mezi různými studiemi. Výsledek akupunktury spočívá především ve vyhodnocení stavu energie a je závislý na zkušenostech a vzdělání lékaře akupunktury, ale také na jeho teoretických znalostech čínského léčitelství.

Rozdíly v individuálních energetických strukturách a v použití různých technik použití jehel v podstatě neumožňují vypracovat postupové studie a standardizované protokoly.

Dr. Yang je uznávaný a certifikovaný psychiatr. Jeho rodina se po několik generací věnuje čínskému lékařství. Webovou stránku Dr. Yanga naleznete zde: taoinstitute.com

Artikle in English

 


Přečtěte si:

 

Akupunktura a čínské lékařství část 1.