ImageSociálna situácia Rómov v Žiari nad Hronom sa za posledných pätnásť rokov stále zhoršuje. Po páde socializmu Rómovia ako prví prišli o prácu, dôsledkom čoho odišli zo svojich bytov. Vysťahovali sa do bytovky pre neplatičov, neskôr do azylového domu a nakoniec do chatŕč, ktoré sa začali objavovať popri Hrone. V jednej malej miestnosti žije aj trinásť detí. Predsa len mali aj v takejto situácii v niečom šťastie. Navštevujú školu, kde sa pedagógovia snažia, aby sa nie len čo najviac naučili, ale zároveň aj dobre cítili. Mnohí z nich sa príliš netešia na prázdniny a v auguste sa pýtajú pani riaditeľky Vargovej, kedy začne škola. "Sociálne podmienky našich žiakov sú čím ďalej horšie, bývajú v chatrčiach bez elektriny a bez vody a my sa o to viac snažíme pripraviť im príjemné prostredie v škole", hovorí pani riaditeľka, ktorá na škole učí už 25 rokov a pozná všetky rodiny svojich žiakov.

Z klasickej školy alternatívna

Systematický proces zmien z klasickej školy na alternatívnu začal pred štyrmi rokmi. Vedenie školy, učiteľka, vychovávateľka a rómsky asistent absolvovali školenie programu Krok za krokom, ktoré im poskytla Nadácia Škola dokorán v Žiari nad Hronom. Postupne nimi prešli všetci pedagogickí pracovníci školy.

Čo keď niečo pomizne?

Deti väčšinou nesedia v klasických laviciach pred tabuľou, ale v kruhu na koberci.  Nábytok je rozmiestnený tak, aby sa mohli podľa potreby vytvárať skupinky detí, ktoré pracujú na rôznych úlohách. Každý žiak má v triede portfóliá - obaly, kde si ukladá všetky svoje práce. Niektoré práce sú vystavené v triede, ale majú ich toľko, že im nestačia všetky steny malých tried. Priestory školy sa doteraz nachádzali v malej starej budove bývalej bytovky. Škola vďaka rôznym grantom nakúpila pre deti nové pomôcky. Spočiatku sa niektorí pracovníci obávali - čo keď sa veci zničia, "pomiznú"?. "Triedy sme menili spolu s deťmi, pomaly sme pridávali nové veci, deti sa zapájali do estetizácie triedy. Tak si k nim vytvorili vzťah, tešili sa z každej novinky. Keby sme triedy pripravili my, deti by si to nevážili", hovorí pani učiteľka Čierna, ktorá sa od začiaktu zapojila do procesu zmien na škole.

Odborníci na počítače

Najobľúbenejšou triedou je počítačová miestnosť. Počítače získali učitelia napísaním úspešného projektu v rámci programu Infovek a Počítače školám. Každú hodinu má do nej prístup jedna trieda.

Žiaci sa učia pracovať s počítačom a internetom na konkrétnych úlohách pri vyučovaní. Keď sa napr. učia o európskych štátoch, každý má za úlohu vyhľadať na internete informácie o inom štáte. Škola tiež zabezpečila CD-romy pre žiakov na všetky predmety. "Máme napr. perfektný program na biológiu - Hýbte sa, kosti moje! Je tam dýchacia sústava, tráviaca sústava, vidia ako celý systém pracuje, ako prúdi krv. Toto by im žiadny obrázok neukázal a v reáli to nemôžu vidieť, nedokázali by si to predstaviť", teší sa pani učiteľka Veselá, ktorá pomohla školu zabezpečiť počítačmi a stará sa o počítačovú miestnosť a vzdelávanie s tým spojené. "Sme v meste zatiaľ jediná škola, na ktorej majú všetci učitelia aj vychovávatelia akreditáciu pre prácu s počítačom. Rok som ich zaškolovala ja, potom sa zúčastnili kurzu cez „Infovek“. Každý z učiteľov sa naučil pripravovať na hodiny vlastné kvalitné prezentácie a učebné pomôcky v powerpointe. Učitelia vytvorili fotogalériu, kde majú prístup žiaci aj rodičia.

Aj rodičia chcú byť "in"

"Zapojili sme sa do projektu Otvorená škola, v rámci ktorého sme pre lokálnu komunitu poskytovali vzdelávanie počítačovej gramotnosti pre bývalých absolventov školy, rodičov žiakov a pre rómskych asistentov učiteľa“, hovorí pani učiteľka Veselá. „Rodičia chceli využiť nové poznatky hlavne pri hľadaní zamestnania. Ich deti im doma rozprávali o tom, čo robia v škole a oni boli smutní, že v rámci svojej generácie sa s počítačom ešte nestretli. Najväčšou motiváciou bola možnosť získať informácie, ako si nájsť zamestnanie. Bavilo ich to. Učili sa napr. napísať žiadosť do zamestnania. Ale museli sa aj naučiť, ako sa taká žiadosť formuluje. Najskôr to bola hodina slohu, až potom práce na počítači. Žiaľ, napriek tomu nemali veľký úspech pri hľadaní práce, mysleli si, že im to viac pomôže".

Tanec a divadlo na rodičovských združeniach

V minulosti rodičia neradi prichádzali na rodičovské združenia, preto sa vedenie školy rozhodlo zmeniť ich formu. Teraz je každé stretnutie s rodičmi spojené s kultúrnym programom ich detí. Deti nacvičia divadlo, tanec, spev, ukážu výtvarné práce, ktoré robili na vyučovaní. Rodičia tak majú možnosť vidieť ich zručnosti, sú na svoje deti hrdí. Ak nejakému žiakovi nepríde rodič, je strašne sklamaný, "je z toho veľký plač" a tým donúti rodiča, aby na druhý raz prišiel. Združenie prebieha formou besiedky, kde učitelia diskutujú s rodičmi ako rovnocenní partneri. Rodičia sa aktívne zapájajú tiež do organizovania akcií pre deti, ako napr. Deň matiek, Mikulášsky večierok a pod.

Za mestom koniec sveta

Aj štipendiá pre žiakov vyplácajú rodičom tu na škole. Tak sa vytvorí ďalšia príležitosť na stretnutie a rozhovor s rodičmi. Pani zástupkyňa Martinčeková si túto možnosť veľmi pochvaľuje: "Napr. deti teraz na konci školského roku chodia na výlety a rodičia sú ochotní peniaze na ten výlet dať. Keby sme im to odkázali mimo toho, rodičia by to nechceli zaplatiť. Teraz boli štvrtáci v Banskej bystrici a boli tam deti, ktoré sa prvýkrát v živote viezli autobusom. Bol to pre ne obrovský, úžasný zážitok. Sedeli v autobuse a keď vyšli za Žiar, spýtali sa - pani učiteľka, ešte sme na Slovensku? Ich ekonomická situácia je taká zlá, že ich rodičia nezoberú ďalej, ako je rodné mesto."

Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť

Obľúbenou formou práce je projektové vyučovanie. Musí byť názorné, zážitkové, zapájajúce všetky zmysly. Učitelia sa riadia heslom – „Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť“. V projekte sú dôležité aplikácie vedomostí a zručností z rôznych oblastí. Cieľom nie je rozvíjať len vedomosti, ale aj  zlepšovanie komunikácie a spolupráca v skupine. Škola tiež organizuje rôzne akcie, predstavenia, súťaže a výlety.

Čím dlhšie v škole

Na škole funguje Školský klub detí, ktorého cieľom je plnohodnotne a kvalitne prežiť voľný čas detí. V rámci činnosti klubu sa žiaci pripravujú na vyučovanie a zapájajú sa do rôznych krúžkov: dramatický, výtvarný, spevácko-tanečný, krúžok šikovných rúk, športový, počítačový, tanečný, krúžok varenia. Tým majú deti zabezpečenú celodennú starostlivosť.

Takmer všetci absolventi stredoškolákmi

Približne 95% (!) detí sa dostane na učilište, väčšinou do Banskej bystrice, kde sa najčastejšie učia za stolárov, kuchárov, predavačov. Učitelia vplývajú na rodičov, aby posielali deti ďalej do školy. Pomôžu im vybrať školu, odložia zo štipendia financie na cestu na prijímacie pohovory. Žiaci nemajú neospravedlnené hodiny, neexistuje tu problém so záškoláctvom, ani väčšie problémy so správaním. Na učilišti už poznajú ich školu a chcú ich žiakov. Žiaľ, viac ako polovica štúdium neukončí, najmä kvôli ekonomickým dôvodom. Ale s tým už základná škola pomôcť nemôže.