20120703-policia
Ilustračné foto. (www.minv.sk)

Od prvého júla nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, ktorou bola zavedená objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla za určité dopravné priestupky. Znamená to, že držiteľ bude povinný zaplatiť pokutu za porušenie pravidiel cestnej premávky aj vtedy, ak sám auto nešoféroval. Pokutu si však bude môcť spätne vymáhať od samotného vodiča.

„Objektívna zodpovednosť znamená povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom, ktorému vozidlo zveril. Za protiprávne konanie spáchané s jeho vozidlom bude totiž zodpovedný práve držiteľ vozidla – bez ohľadu na osobu vodiča vozidla,“ informuje ministerstvo vnútra.

Touto zmenou však nedôjde ani k odstráneniu doterajšej subjektívnej zodpovednosti. „Vodiči budú rovnako ako doteraz kontrolovaní policajtmi, či dodržiavajú pravidlá cestnej premávky. V prípade porušenia zákona budú naďalej riešení podľa priestupkového zákona,“ uvádza ministerstvo.

Konečným cieľom zavedenia objektívnej zodpovednosti má byť takisto zavedenie automatizovaného systému, keď by vás napr. radar automaticky nameral a obratom by vám ako držiteľovi auta došiel rozkaz na zaplatenie pokuty. Takýto systém však u nás ešte neexistuje a na jeho zavedenie bude ešte potrebné zistiť najvhodnejšie prostriedky a získať potrebné finančné zdroje, ktoré v ministerstve vnútra momentálne chýbajú.

Ako to bude v praxi vyzerať?

Ak polícia už pri zistení priestupku identifikuje vodiča, priestupok bude klasicky riešený priamo s ním a držiteľ vozidla nebude niesť zodpovednosť.

Ak však vodič nebude známy, ale priestupok je spoľahlivo a preukázateľne zistený, zodpovednosť bude niesť držiteľ auta. Ako dôkaz môže slúžiť napr. fotka z policajného radaru.

Následne bude zistený držiteľ vozidla, a bude mu zaslaný rozkaz, ukladajúci mu zaplatiť pokutu. Ten má potom na výber dve alternatívy.

Prvou je, že pokutu zaplatí, čím je celá vec vybavená. Ak držiteľ zaplatí v priebehu 15 dní od doručenia rozkazu, stačí mu zaplatiť dve tretiny pokuty, inak musí zaplatiť plnú výšku. Následne bude oprávnený vymáhať pokutu od vodiča, ktorý priestupok zavinil, toto však bude musieť spraviť sám.

Druhou alternatívou je to, že podá proti rozkazu odpor, v ktorom môže uviesť okolnosti na svoju obranu. Tým bude rozkaz zrušený, a vec bude ďalej prejednaná v správnom konaní.

Odporom sa bude držiteľ môcť domáhať aj toho, aby bol na zodpovednosť braný samotný vodič, musí však byť v odpore uvedený. Potom bude vodič riešený v priestupkovom konaní. Ak v ňom však nebude preukázané, že by vodič šoféroval auto pri danom priestupku, bude sa pokračovať v konaní proti držiteľovi a pokuta bude uložená jemu.

Na aké priestupky sa zodpovednosť vzťahuje a aké pokuty hrozia?

Objektívna zodpovednosť je zavedená len za presne určené priestupky, a pokuty sú taktiež určené presnou sumou, takže nie je dovolená akákoľvek úvaha polície pri určení výšky pokuty.

 

priestupok

výška pokuty v EUR

porušenie zákazu predbiehania

249

prekročenie rýchlosti

15 až 798

jazda na červenú

300

nezastavenie na značke STOP

300

zakázané otáčanie alebo cúvanie

99

porušenie zákazu zastavenia a státia

78/198 (na mieste pre zdrav. postihnutých)

prejazd cez železničné priecestie

300

prekročenie hmotnosti vozidla

99 až 798

porušenie zákazu vjazdu alebo odbočenia

99

porušenie prikázaného smeru jazdy

99