Koncepce zvyšuje důležitost jaderné energetiky pro výrobu elektřiny, která by měla do roku 2030 činit 25 procent z celkové výroby elektřiny. (Mongo/picasaweb)
Koncepce zvyšuje důležitost jaderné energetiky pro výrobu elektřiny, která by měla do roku 2030 činit 25 procent z celkové výroby elektřiny. (Mongo/picasaweb)
Včera představil ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský aktualizovanou Státní energetickou koncepci (SEK) do roku 2050.

"SEK má ambici skloubit environmentální a ekonomické zájmy České republiky tak, abychom za 40 let dospěli k nízkoemisní a bezpečné energetice s trvale přebytkovou bilancí. Naše výpočty ukazují, že do roku 2020 dokážeme snížit emise oxidu uhličitého o 35 procent a do roku 2050 dokonce o více než 50 procent oproti roku 1990. To považuji za důležitý vzkaz České republiky před prosincovým jednáním o nové klimatické dohodě v Kodani," říká ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Z důvodu energetické bezpečnosti a cíle snížit energetickou závislost na Rusku koncepce počítá s těžbou uranových zásob a vybudováním tuzemského závodu na výrobu jaderného paliva, ale také s využitím kvalitního hnědého uhlí z lokalit blokovaných územními ekologickými limity. Pokud dojde k prolomení ekologických těžebních limitů, má se i zvýšit těžební daň, aby obce dostaly vyšší náhrady za těžbu v jejich okolí.

Koncepce také zvyšuje důležitost jaderné energetiky pro výrobu elektřiny, která by měla do roku 2030 činit 25 procent z celkové výroby elektřiny, čehož chce dosáhnout postavením dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, obnovením a modernizací bloků v Dukovanech a teoreticky i výstavbou dvou nových jaderných elektráren na Ostravsku a Pardubicku.

"Text je výsledkem široké diskuse o budoucnosti české energetiky, která se tu vedla déle, než dva roky. Reaguje na zprávu Pačesovy komise i na její oponenturu. Promítli jsme do něj nejen posun v energetické a klimatické politice EU, ale také energeticko—bezpečnostní rizika v dodávkách plynu a ropy," říká o aktualizovaném textu koncepce ministr Vladimír Tošovský.

Smysl a poslání celé energetické koncepce by se dal vyjádřit asi takto: „Zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR za konkurenceschopné a přijatelné ceny za normálních podmínek a současně zabezpečit nepřerušenou dodávku energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a zajištění šance obyvatelstva na přežití v krizových situacích a následnou obnovu jejích standardních funkcí,“ uvádí se ve státní energetické koncepci.

„Využití obnovitelných zdrojů energie bude odpovídat potenciálu danému reálnými geografickými a klimatickými podmínkami ČR včetně její malé rozlohy a s ohledem na zajištění potravinové bezpečnosti. Největší potenciál pro využití do budoucnosti skýtá biomasa, ale bude se rozvíjet i solární, větrná a geotermální energie. Předpokládá se splnění závazku ČR docílit v EU podílu 13 % obnovitelných zdrojů energie na konečné domácí spotřebě energie a také naplnění 10 % podílu biopaliv na spotřebě kapalných paliv v dopravě v roce 2020. S ohledem na preferenci tuzemských energetických zdrojů v energetickém mixu se předpokládá také vyšší využití odpadů jako perspektivní energetické suroviny,“
píše se dále v koncepci.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v nejbližší době materiál odešle do mezirezortního připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek bude předložen vládě. Za jak dlouho potom se začnou podnikat konkrétní kroky, jako třeba tolik diskutované prolomení ekologických těžebních limitů na hnědé uhlí či obnovení těžby uranu, nelze v této chvíli nijak předjímat.

Plné znění státní energetické koncepce si můžete prohlédnout na stránkách MPO.