Násilí ve videohrách červené tlačítko pro rodiče
Ilustr. foto: Amit Kanekal/Flickr.com
Rodiče by měli mít k dispozici „červené tlačítko”, kterým by mohli znemožnit přístup ke hrám, které považují pro své děti za nevhodné, uvádí zpráva, kterou přijal Parlament na dnešním plenárním zasedání poměrem hlasů 552:12:06. Cílem návrhu není odstrašit děti od her, které mají příznivý vliv na jejich psychický rozvoj, ale pomoci rodičům zvolit vhodný obsah pro své děti.

Videohry nemají pouze rekreační úlohu. Mohou být také využívány ke vzdělávacím a lékařským účelům, zdůrazňuje zpráva, kterou vypracoval poslanec Toine Manders z Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Ne všechny hry jsou však vhodné pro všechny skupiny a možný nepříznivý vliv na vývoj dětí nelze přehlížet. S cílem pomoci rodičům učinit vhodný výběr doporučují poslanci zvýšit povědomí o obsahu videoher, posílit možnosti rodičů provádět kontroly a poskytnout jim nástroje, jako je celoevropský regulační systém klasifikace podle věku (PEGI) pro hodnocení her.

Poslanci se domnívají, že je třeba prozkoumat různé přístupy na posílení kontroly videoher, nenavrhují však přijetí specifické evropské legislativy. Parlament současně připomíná, že členské státy by měly zajistit, že jejich národní regulační systémy nepovedou k fragmentaci trhu. K tomu by měla napomoci harmonizace pravidel pro označování výrobků. Členské státy by se měly také dohodnout na společném systému, který by se zakládal na PEGI.
Přísnější kontrola her

Poslanci vyjadřují především znepokojení v souvislosti v internetovými hrami, které lze jednoduše stáhnout na počítač nebo na mobilní telefon, čímž se výrazně znesnadňuje kontrola ze strany rodičů. Dokud nebude zaveden systém PEGI, poslanci doporučují, aby byly herní konzole, počítače nebo další herní zařízení vybaveny „červeným tlačítkem”, které by rodičům umožnilo zamezit přístup ke hře či kontrolovat hru v určité době.
Videohry a násilí

Podle nedávných studií nemusí násilí ve videohrách nutně vést k násilnému chování. Dlouhodobé vystavení násilným scénám však může mít nepříznivý vliv na hráče a může potenciálně vést k násilnému chování, domnívají se poslanci. Parlament proto ve zprávě vyzývá členské státy, aby vytvořily zvláštní občanský a trestněprávní rámec týkající se násilných her a videí, vytvořených pro počítače, a zejména internetových her.
Internetové kavárny

Poslanci zdůrazňují, že videohry je třeba kontrolovat tak, aby děti neměly přístup k nevhodným obsahům. Aby bylo možné předejít případnému škodlivému vlivu her a zejména nebezpečí návyku nebo násilného chování, měli by výrobci a rodiče přijmout odpovídající opatření, domnívá se Parlament. Poslanci se přiklánějí k myšlence na zavedení etického kodexu pro prodejce a výrobce videoher. Připomínají však také povinnosti provozovatelů internetových kaváren, kde podle údajů Eurobarometru využívá internet bez dozoru rodičů až 3,2 % dětí ve věku 16-17 let.

Zdroj: tisková zpráva EP