Dopis papeže k čínským katolíkům i vládě

Dlouho očekávaný dopis papeže katolíkům v Číně (napsaný 27.5.2007 a zveřejněný 30.6.2007), adresovaný "biskupům, kněžím, zasvěceným osobám a věřícím laikům katolické církve v Čínské lidové republice, vyzývá k jednotě církve v této zemi, říká Miriam Cekotová na stránkách České biskupské konference.

Pronásledování věřících nastalo zanedlouho po převzetí moci KS Číny v 50. letech minulého století, říká se ve vysvětlivkách k dopisu. Znamenalo to vyhnání biskupů a zahraničních misionářů, zatčení téměř všech čínských duchovních a vedoucích různých laických hnutí, zavření kostelů a izolaci věřících. Koncem padesátých let byly pak v komunistické Číně zřízeny státní orgány jako Úřad pro náboženské záležitosti nebo Vlastenecké sdružení čínských katolíků, s cílem řídit a kontrolovat všechny náboženské aktivity, včetně jmenování a svěcení biskupů. Papež v této souvislosti připomíná: „Jedná se o státní orgány, jejichž deklarované cíle – zvlášť úmysl uskutečnit principy nezávislosti, autonomie a samosprávy církve – nejsou slučitelné s katolickou naukou.“

První svěcení biskupů bez papežského mandátu proběhlo v Číně v roce 1958. Tím započala celá řada činů, které dodnes hluboce zraňují společenství církve. Biskupové, kteří zůstali věrni papeži, byli donuceni nechat se vysvětit tajně.

Smíření s autoritami Číny?

Zajímavá bude reakce a následující praxe čínské vlády na dopis, protože ten je podle M. Cekotové také „výzvou k jednotě církve v této zemi a ke smíření i s jejími autoritami. Ujišťuje také o ochotě Vatikánu k dialogu s vládními představiteli v Číně, přičemž zdůrazňuje, že nechce zasahovat do vnitřních záležitostí.“

A právě tato výzva ke smíření s autoritami si může vláda Číny vykládat po svém. O převzetí moci nad každou skupinou či hnutím, zvláště duchovně zaměřeným, usiluje KS Číny již od svého nástupu k moci až dodnes, a to často velmi nevybíravými prostředky, a proto takovéto formulace o „smíření s autoritami Číny“ směrem k čínským křesťanům i vládě zcela jistě vítá.

Velehrad: Spravedlnost a lidská práva pro všechny, říkají čeští a moravští biskupové

Situací křesťanů v Číně i jiných zemích se 4. července zabývala na svém 69.zasedání i Česká biskupská konference na Velehradě. V prohlášení se říká, že tíhu pronásledování nesou nejvíce věřící v islámských zemích a v komunistických státech Asie: především Severní Koreji a Číně, státech Blízkého východu a muslimských zemích jihovýchodní Asie.

Čeští a moravští biskupové se k situaci v Číně vyjadřují nejen s pokorou, ale i s pochopením situace. Není zde už podobná výzva k podrobení se místním autoritám tam, kde jsou křesťané či jiní lidé utlačováni či zabíjeni pro víru (podle statistik více než 200 milionů křesťanů žije v neustálém strachu o svou rodinu, zdraví či o život. Každý rok je zabito kolem 160.000 křesťanů pro svou víru).

Naopak, čeští a moravští biskupové ve svém prohlášení podporují spravedlnost, lidská práva pro všechny a říkají: „Připojujeme se k výzvám papeže i pastýřů místních církví a obracíme se k vládám a politikům těch zemí, kde křesťané trpí pronásledováním ze strany úřadů nebo od lidí vyznávajících většinové náboženství. Úkolem státních představitelů je být za všech okolností zastánci spravedlnosti. Ať neustále dbají o dodržování lidských práv vůči všem svým občanům a neschvalují či netolerují násilí páchané ve jménu Božím či ve jménu materialistických ideologií.“

Ne násilí

„Obracíme se i na věřící všech náboženství, aby se ve jménu víry neuchylovali k násilí, ale viděli ve všech lidech své bratry a sestry.“, uvádí se dále v prohlášení biskupů. „Bůh nemá zálibu v krvi a jakékoliv násilí a bezpráví, páchané v jeho jménu, je vážným proviněním proti jím stvořeném a ustanoveném řádu.“

Vystupujte proti všem podobám útlaku, zastávejte se pronásledovaných


Prohlášení dále pokračuje: „A konečně se obracíme na všechny ostatní lidi, křesťany, věřící jiných náboženství i všechny lidi dobré vůle: vystupujte proti všem formám bezpráví a nesvobody, proti jakémukoliv násilí a proti všem podobám útlaku. Zastávejte se pronásledovaných, podle svých sil a možností jim pomáhejte, přijímejte uprchlíky a modlete se k Bohu, Otci všech lidí, za ty, kdo pro víru v něj musí snášet příkoří.“

Zvenčí povolit, zevnitř utáhnout

Historie pronásledování křesťanů, ale i dalších věřících (hlavně buddhistů a taoistů, nyní i muslimů nebo hnutí Falun Gong) komunistickou stranou Číny se začala psát v padesátých letech, kdy vymýcení náboženství, jeho dopadu na určitou skupinu lidí a snaha o absolutní kontrolu všech lidí bylo jedním z cílů komunistů.

Situace v oblasti lidských práv se začala mírně měnit v 80. letech, kdy nastalo mírné uvolnění pokud člověk svůj názor nevyjadřoval veřejně. Nyní před blížící se olympiádou vláda nasadila kurs „zvenčí povolit, zevnitř utáhnout“ – snaží se ukazovat světu jako země, nakračující do demokracie, avšak lidská práva jsou omezována ještě více než dřív.


Zdroj: Česká biskupská konference, Devět komentářů ke komunistické straně