Od 1. června začíná platit nový zákon o silničním provozu. Pomůže našim silnicím? To se ještě uvidí. Každopádně přibude administrativy.

Podívejme se, co nás vlastně čeká.

Posvítíme si

Zítřkem počínaje budou mít řidiči povinnost svítit po celý rok. Mění se tak předchozí pravidlo, kdy povinnost svítit končila při přechodu na letní čas.

Alkohol a drogy nás přijdou draho

O svůj „řidičák“ snadno přijdete, když jste:

a)    požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku (nevztahuje se na nikotin a kofein)

b)    odmítl podrobit se zkoušce, zda jste pod vlivem alkoholu

c)    odmítl podstoupit lékařské vyšetření, zda jste pod vlivem alkoholu

d)    odmítl podstoupit lékařské vyšetření, zda jste ovlivněn návykovou látkou

Dětské sedačky všude

Dítě do 150 cm a do 36 kg musí být v dětské sedačce už nejen na dálnicích a rychlostních komunikacích, nýbrž všude (tedy na všech komunikacích).

Přilba je pro cyklisty povinná

Tedy jsou-li mladší 18 let. Přilba ovšem musí vyhovovat zvláštnímu právnímu předpisu a musí být řádně připevněna na hlavě.

Cyklisty předjíždíme s blinkrem

Pokud při předjíždění vybočujete ze směru jízdy, musíte to dát najevo patřičnou signalizací a nesmíte ohrozit ani omezit řidiče, jedoucí za vámi. Podobné „znamení o změně směru jízdy“ vyhláška vyžaduje i při předjíždění cyklisty.

Bez hands-free už raději volejte jen z okýnka

Protože za jízdy nesmíte držet v ruce (nebo jinak) ani telefon ani jiné hovorové či záznamové zařízení.

Stavět můžeme pohodlněji

Nově je možno zaparkovat nejen souběžně s chodníkem, ale i šikmo či kolmo, a to bez nutnosti příslušných dopravních značek. Jedinou podmínkou je, nechat jeden volný pruh alespoň 3 m široký pro každý směr jízdy.

Můžete také zastavit v druhé řadě, avšak zde je třeba dbát na opatrnost, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu.

Na tři minutky si pak můžete zastavit i na vyhrazeném parkovišti, ale samozřejmě ne za cenu omezení provozu. Zvláště pak nesmíte takto omezit řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno. Vyhrazených stání pro invalidy se nesmíte pneumatikou ani dotknout, pod pokutou 5 – 10 tis. Kč a odebrání řidičského průkazu na půl až jeden rok.

Je také zakázáno stát na trávníku (nebo jiné vegetaci) kolem silnice, pokud místní úprava neříká jinak.

Auto, neoprávněně stojící na vyhrazeném parkovišti, vám může nechat odtáhnout jak policista, tak strážník obecní (městské) policie.

V jízdních pruzích

Na dálnicích (nebo jiných „šestiproudovkách“) smí nákladní vozidla (nad 3,5 t; přes 7 m, „zvláštní vozidla a motocykly“ s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/h) jezdit pouze v pravém, nebo prostředním jízd. pruhu, nepotřebují-li další pruh k objíždění, otáčení nebo odbočování.

Při přejíždění z levého pruhu do středního nesmíte ohrozit řidiče, přejíždějící z pravého do středního. Podobně je to i u silnic s více než šesti pruhy.

Máte li k dispozici připojovací pruh, jste povinen ho použít. Při přejíždění do průběžného pruhu nesmíte ohrozit řidiče v tomto pruhu. Není-li zřízen připojovací pruh, musíte dát řidičům v průběžném pruhu přednost.

Jak to bude na „kruháku“?

Při vjíždění na kruhový objezd dáváte přednost účastníkům provozu na kruhovém objezdu. Při vjíždění na kruhový objezd nedáváte znamení o změně směru jízdy, pokud nepřejíždíte z jednoho pruhu do druhého. Při opouštění kruhového objezdu znamení samozřejmě dáváte.

Jak to máme s náklaďáky?

Na dálnicích (nebo jiných „šestiproudovkách“) smí nákladní vozidla (nad 3,5 t; přes 7 m, „zvláštní vozidla a motocykly“ s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/h) jezdit pouze v pravém, nebo prostředním jízd. pruhu, nepotřebují-li další pruh k objíždění, otáčení nebo odbočování.

Řidič nákladního vozidla (nad 3,5 t; přes 7 m, „zvláštní vozidla a motocykly“ s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/h) nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k tomu nemá dostatečnou rychlost, aby svou výrazně nižší rychlostí neomezil ostatní.

Antiradary určitě ne

Jakékoli technické prostředky, které by ovlivňovaly nebo znemožňovaly funkci technických prostředků policie (nebo vojenské policie) při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních kom. jsou zakázány.

Při zácpě na dálnici má zůstat jeden pruh volný

V případě, že na dálnici stojí kolona vozidel, mají řidiči před zastavením vytvořit jeden, alespoň 3 m široký jízdní pruh tak, že vozidla v levém a středním pruhu sníží vzájemný boční odstup.

Řidiči v krajních pruzích mohou v tomto případě vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.

Vyjma „vozidel s právem přednostní jízdy“, vozidel vlastníka komunikace a vozidel technické pomoci, je jízda v tomto volném pruhu zakázána.

Bodový systém

Od 1. července bude také zaveden tzv. bodový systém. Co to pro řidiče znamená? Každý řidič motorového vozidla bude mít na svém obecním úřadě své „konto“ na kterém se mu budou střádat „body“ za dopravní přestupky. Jakmile jich nasbírá alespoň 12, dostane písemné oznámení a do 5 dnů musí odevzdat svůj řidičský průkaz. Ten si bude moci po roce vyzvednout, bude-li mít v ruce doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti ne starší než 30 dní.

 

Přestupek

Bloková pokuta

Po správním řízení

Body

Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km/h

2 000

1 500 - 2 500

1

Neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu

2 000

1 500 - 2 500

1

Porušení ustanovení §32 zákona o osvětlení vozidla

2 000

1 500 - 2 500

1

Porušení povinnosti vyplývající za značky "Obytná zóna" nebo "Pěší zóna"

2 000

1 500 - 2 500

1

Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B28 - zákaz zastavení a B29 - zákaz stání)

2 000

1 500 - 2 500

1

Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením

2 000

1 500 - 2 500

1

Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy

2 000

1 500 - 2 500

1

Nedovolená jízda po tramvajovém pásu

2 000

1 500 - 2 500

2

Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochranou přilbu

2 000

1 500 - 2 500

2

Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

2 000

1 500 - 2 500

2

Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

2 000

1 500 - 2 500

2

Porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel

2 500

2 500 - 5 000

2

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec

1 000

1 500 - 2 500

2

U dopravní nehody, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem, včetně sdělení údajů o vozidle, neohlášení dopravní nehody policistovi, nedovolené opuštění místa dopravní nehody, neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

 

25 000 - 50 000

3

 

Pro porušení tohoto ustanovení dosud chybí sankce - platí tady pokuta do 1 000 Kč

Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

1 000

1 500 - 2 000

3

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec

2 500

2 500 - 5 000

3

Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen takučinit

2 500

2 500 - 5 000

3

Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

2000

1 500 - 2 500

3

Překročení povolených hodnot stanovených zvláštním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu

 

Do 10 000

3

Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 promile

 

25 000 - 50 000

3

Neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

2 500

2 500 - 5 000

4

Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje

2 500

2 500 - 5 000

4

Ohrožení chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při couvání a otáčení

2 500

2 500 - 5 000

4

Nedání přednosti v jízdě

2 500

2 500 - 5 000

4

Překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení bezpečnostní přestávky v řízení dle zákona č. 475/2001 Sb.

 

Do 10 000

4

Řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního předpisu podléhá

 

5 000 - 10 000

4

Řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena

 

5 000 - 10 000

4

Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích dle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

 

5 000 - 10 000

5

Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

 

5 000 - 10 000

5

Řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti

 

5 000 - 10 000

5

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více

 

5 000 - 10 000

5

Nezastavení vozidla na signál přikazující zastavení nebo pokyn "Stůj" oprávněné osoby

2 500

2 500 - 5 000

5

Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

 

10 000 - 20 000

6

Nedovolené předjíždění

 

5 000 - 10 000

6

Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru, případně couvání v místě, kde to není dovoleno

 

5 000 - 10 000

6

Nedovolené vjíždění na železniční přejezd

2 500

2 500 - 5 000

6

Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

 

5 000 - 10 000

6

Řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění

 

25 000 - 50 000

7

Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest

Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky

 

25 000 - 50 000

7

Odnětí svobody až do 3 let

Odmítnutí podrobit se na výzvu dechové zkoušce

 

25 000 - 50 000

7

Odmítnutí podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění stavu alkoholu či jiné návykové látce v těle

 

25 000 - 50 000

7

Způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví

 

25 000 - 50 000

7

Pro porušení tohoto ustanovení dosud chybí sankce - platí tedy pokuta do 1 000 Kč nebo napomenutí

Neohlášení dopravní nehody, neprodlené nezastavení vozidla, nedovolené opuštění místa nehody, neprodlené nevrácení na místo nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení této dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující na některém z vozidel 50 000 Kč včetně přepravovaných věcí

 

2 500 - 5 000

7